Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym lub zróżnicowanym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone m.in. o zasady wprowadzonego projektu edukacyjnego, koncepcji pedagogicznej oraz zainteresowań, potrzeb i uzdolnień dzieci.

Liczba dzieci w oddziale wynosi 25, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

Aktualnie w przedszkolu działa 6 oddziałów.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa: Arkusz Organizacji Przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

W celu zapewnienia właściwej organizacji dnia w przedszkolu, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30 lub jeśli nie korzystają w przedszkolu ze śniadania do godz. 9.00.

Aby nie przerywać udziału w zajęciach i zabawach, odbieranie dzieci odbywa się od godziny 15.00 do 17.00,  lub jeśli istnieje taka potrzeba dziecko może zostać odebrane pomiędzy godziną  12.30 a 13.00.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, tj.: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godzin posiłków, harmonogramu zajęć dodatkowych. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zapisują go w dzienniku zajęć danej grupy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawieranej z przedszkolem.

Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i dlatego konieczne jest odbieranie dzieci z przedszkola wyłącznie przez rodziców(opiekunów prawnych) lub inne pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców.


Organami przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Dyrektor Przedszkola

Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna

Jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Przedszkola.

Rada Rodziców

Jest organem powołanym w imieniu Rodziców do współpracy z Przedszkolem. To organ wewnętrzny stanowiący społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny Przedszkola, który współdziała z nauczycielami i Rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz Dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
data: 06-12-2017
data: 06-12-2017
data: 06-12-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 02-12-2016 - Edycja treści
  • 10-02-2016 - Edycja treści
  • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 28-05-2013 - Edycja treści
  • 31-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 765