Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi jest organem kolegialnym przedszkola.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

Rada pedagogiczna działa w przedszkolu na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • organizację pracy przedszkola
 • projekt planu finansowego przedszkola
 • wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe, przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
data: 05-12-2016
data: 05-12-2016
data: 05-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-12-2016 - Edycja treści
 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 24-05-2013 - Edycja treści
 • 31-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 679